Avís legal - Termes i condicions

Les presents termes i condicions generals d’ús i informació legal (d’ara endavant, Condicions Generals) regulen l’ús i accés al lloc web www.enxampa.ad, empresa registrada al Principat d’Andorra amb NRT L-711201-I, a través del qual es posa a la disposició dels usuaris (d’ara endavant Usuari o Usuaris) el lloc web Enxampa.

1.- INFORMACIÓ GENERAL

Mitjançant el present avís i informació legal d’Enxampa, regula l’ús del servei dels portals d’internet (enxampacotxes.ad, enxampamotos.ad, enxampafeina.ad i enxampacases.ad) que posa a disposició dels usuaris d’internet. Per a qualsevol comunicació amb la companyia poden dirigir-se a l’adreça de correu electrònic info@enxampa.ad

2.- ACCEPTACIÓ GENERAL

L’accés al portal i / o a la seva utilització en qualsevol forma atribueix la condició d’usuari del Portal i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les presents condicions generals d’ús incloses en aquest avís legal, per tant l’usuari ha de llegir en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el portal el present Avís Legal, ja que pot patir modificacions. En qualsevol cas, serà responsabilitat de tot usuari o visitant l’atenta lectura de totes les condicions d’ús vigents en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest portal.

La utilització de determinats serveis implicarà així mateix l’acceptació, sense reserva, de les normes particulars o instruccions que Enxampa pogués establir en qualsevol moment amb caràcter específic, substitutiu o complementari de les presents condicions generals.

Amb els límits establerts a la llei, el lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que conté en la seva pàgina d’internet.

La pàgina d’internet pot contenir enllaços a altres pàgines de terceres persones que ENXAMPA no pot controlar, per tant, ENXAMPA no assumeix la responsabilitat pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.         

3.- OBJECTE SERVEIS I ACTIVITATS

Enxampa podrà ampliar o modificar el seu portal a nous serveis, activitats o continguts. Així mateix Enxampa es reserva el dret de cancel·lar, modificar o restringir continguts, serveis o activitats, de forma expressa i amb preavís als usuaris.

4.- CONDICIONS D’ACCÉS

4.1.- MAJORIA D’EDAT DE L’USUARI

L’accés al lloc web www.enxampa.ad està restringit única i exclusivament a majors de divuit anys. S’informa que Enxampa podrà donar de baixa sense previ avís i de forma immediata, a aquells usuaris que, ateses les seves circumstàncies, no compleixin o hi hagi indicis que poguessin no reunir el requisit de la majoria d’edat. Enxampa es reserva el dret a demanar a qualsevol anunciant un document que acrediti la seva edat i una fotografia identificativa per continuar el servei.

4.2.- CONDICIÓ, QUALITAT I CONCEPTE D’USUARI

S’entén per usuari a tota aquella persona física o jurídica major d’edat que accedeixi al portal www.enxampa.ad , per contemplar, visualitzar, cercar, indagar o consultar el seu contingut, publicar un anunci.

Per a l’accés al portal amb l’única finalitat de consultar, buscar o visualitzar informació, no serà necessari un registre previ, exprés i acceptat com a usuari registrat del portal ni comunicar les seves dades.

Per a la utilització de determinats serveis, com la inserció d’anuncis, en aquests casos serà necessari el registre formal de l’usuari o la comunicació de les dades omplint el qüestionari electrònic que apareix al portal.

És imprescindible que l’usuari lliuri, comuniqui i autoritzi de forma lliure, expressa i voluntària el tractament de les seves dades de caràcter personal, això com la cessió a totes aquelles persones que es troben interessades en el seus anuncis.

A aquests efectes, l’usuari ha d’acceptar de forma prèvia a l’enviament de les seves dades de caràcter personal la política de privacitat del lloc web. L’usuari manifesta que disposa de totes les autoritzacions i consentiments per incloure la informació objecte de l’anunci, exonerant de qualsevol responsabilitat d’Enxampa.

Així mateix, l’usuari és responsable de tot el que pública, i de tot dany que pogués ocasionar, Enxampa es reserva el dret per el cas de mal ús de la pàgina web de facilitar tota la informació que tinguem l’anunciant a la policia, jutjats o entitat policial que ho requereixi.

Enxampa assumeix la responsabilitat d’ús segons la normativa establerta en la Llei de protecció de dades de caràcter personal.

4.3.- GRATUÏTAT DEL SERVEI

Amb caràcter general, la consulta del portal tenen caràcter gratuït. No obstant això, la publicació d’anuncis estan subjectes a contraprestació econòmica. Les tarifes d’ús i les condicions de pagament es troben publicades al portal en l’apartat condicions del servei o tarifes.

4.4.- ÚS DEL PORTAL

L’usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis oferts pel portal seran sota exclusiu risc i responsabilitat. L’usuari es compromet a utilitzar el portal, els seus continguts i serveis de conformitat amb qualsevol disposicions legals que siguin aplicables, les presents condicions generals i particulars d’ús i altres avisos, les normes de publicació d’anuncis, la bona fe, els bons costums i l’ordre públic.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels serveis i continguts del portal i a no emprar per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat industrial i intel·lectual, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

En particular, i a títol merament indicatiu i no limitatiu, els usuaris es comprometen a no captar dades obtingudes amb fins publicitaris, així com a no transmetre o difondre a través de missatges, imatges, fotografies, programari, dades o continguts que:

 • Contravinguin o atemptin contra drets fonamentals, indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentar, discriminatòries o siguin contràries a la llei i ordre públic.
  • Siguin falsos, ambigus, exagerats i inexactes.
  • Es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a tercers, excepte autorització prèvia del seu titular.
  • Lesionin o puguin lesionar el dret de l’honor, a la intimitat personal, a la pròpia imatge de terceres persones o infringeixin la normativa sobre el secret o confidencialitat de les comunicacions.
  • Constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
  • Continguin virus o qualsevol altre material o programa que pugui danyar o alterar el funcionament d’equips o sistemes informàtics, així com de no introduir híper-enllaços que permetin l’accés a la pàgina web del portal i als serveis sense el degut consentiment.
  • L’usuari es compromet i obliga a no realitzar cap acció que menyscabi la reputació d’Enxampa.
  • Així mateix, es compromet a:

*No incitar a actuar de forma il·legal.

*No difondre difamacions, calúmnies, injúries i/o continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

 *No manifestar falsedats o induir a error.

*No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus d’accés als diferents serveis i/o continguts del portal.

*No utilitzar mòbils o correus electrònics ficticis per publicar anuncis.

*No fer servir robots, spiders, scrapers o qualsevol altre mitjà automàtic per accedir al portal per copiar, retirar, renovar o publicar contingut sense previ consentiment escrit d’Enxampa.

*No abusar del sistema de “denunciar” per eliminar anuncis sense justa causa.

*No difondre comunicacions no sol·licitades o autoritzades.

*No difondre missatges que atemptin contra la dignitat de tercers o que faltin al respecte.

*No emmagatzemar o demanar informació o dades personals de tercers sense el seu consentiment, incloses les adreces de correu electrònic.

*No evitar les mesures utilitzades per impedir o restringir l’accés al portal.

5.- VERACITAT DE LA INFORMACIÓ

La informació proporcionada per l’usuari en tot moment haurà de ser veraç, responent l’usuari per totes aquelles manifestacions, dades, continguts, informacions i detalls que siguin falses, vagues inexactes. En el cas de la comunicació de dades de caràcter personal en el compliment dels qüestionaris d’alta com a client i la publicació d’una oferta, aquesta informació haurà de ser certa, exacta i coincident.

L’usuari es compromet i s’obliga, a comunicar qualsevol canvi o modificació futura de les seves dades de caràcter personal, adaptant-los, en conseqüència, a la seva situació real.

La inexactitud de la informació eximeix Enxampa de qualsevol responsabilitat per la falta d’informació de l’usuari en relació amb les ofertes i els serveis, sempre que Enxampa hagués actuat amb la deguda diligència en les seves comunicacions.

En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels prejudicis que causi a Enxampa o a tercers per la informació que faciliti.

A l’efecte del present contracte, no es considerarà falta de veracitat la utilització de sobrenoms o pseudònims per identificar els usuaris al portal, sempre que això no suposi un obstacle per conèixer la identitat real dels mims o dur a terme cobraments corresponents als serveis contractats a Enxampa.

En cas que Enxampa tingués constància o sospita que l’usuari ha utilitzat dades i/o imatge falses desactivarà de manera immediata i sense previ avís l’anunci, sense prejudici de les possibles accions que, si s’escau estimi oportú.

6.- RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT I CONTINGUT DEL PORTAL

 • Correcte funcionament i disponibilitat contínua. Enxampa no serà responsable per errors en el funcionament del portal, així com tampoc per la interrupció, retards, lentitud, pèrdues o desconnexions en les comunicacions i en la transmissió dels missatges. Enxampa no garanteix ni es fa responsable del funcionament i operativitat contínua i interrompuda del portal.
 • Responsabilitat pels danys a l’usuari. Sense prejudici de l’esforç d’Enxampa realitza per implementar els màxims estàndards de qualitat tecnològica, Enxampa no serà responsable, ni directament ni indirectament, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa causats a l’usuari com a conseqüència de la presencia de virus o d’altres elements en els continguts i serveis del portal que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. Tampoc serà responsable dels danys i perjudicis que es causin en l’usuari per errors en l’accés, en les connexions, en les transmissions, en la interrupció sense justa causa del servei, per intrusions, virus informàtics, enviaments massius de publicitat de tercers o quan les esmentades causes, es deguin a situacions alienes al portal com per exemple, defectes en l’ordinador de l’usuari amb operadors de telefonia, o quan es deguin a causes de força major.
 • Responsabilitat dels continguts. Enxampa no garanteix la qualitat, exactitud o fiabilitat de les dades, imatges, informacions o opinions, qualsevol que l’origen, que circulin al portal. L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat, les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar de l’accés a aquests continguts. Enxampa es reserva el dret de no publicar un anunci si no s’ajusta a la qualitat mínima exigida en l’entorn web. En cas de continguts il·lícits, consultar amb el que indica l’apartat corresponent d’aquestes condicions d’ús sobre la retirada de continguts.
 • Exoneració de responsabilitat per enllaços de tercers. En aquest lloc web l’usuari podrà trobar enllaços que el conduiran a pàgines web independents de Enxampa, la qual no es fa responsable dels continguts als quals accedeixi en virtut del esmentat enllaços, ni de la qualitat, fiabilitat, exactitud o veracitat de les informacions o serveis, ni de les modificacions que es duguin a terme en els mateixos, ni de l’ús que se’n faci, ni de la seva disponibilitat tècnica. No obstant això, Enxampa es compromet a fer el possible per evitar l’existència al seu lloc web d’enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguin activitats il·lícites, racistes o xenòfobes o que atemptin contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulnerin els valors i drets reconeguts per la llei. En el supòsit que el titular d’algun lloc web estimés que algun enllaç establert des d’Enxampa menyscaba els seus drets o entén que el perjudica, ha de comunicar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic i l’enllaç serà donat de baixa o modificat de la manera més satisfactòria per a l’interessat.
 • Responsabilitat per a tercers. Enxampa no serà responsable pels actes que realitzin terceres persones alienes al sistema, els que trencant mesures de seguretat, portin a terme actes contra els usuaris com ara enviament de virus informàtics, publicitat massiva, correus comercials, interrupcions del servei i accessos a missatges, entre d’altres.

Així mateix, l’empresa no es responsabilitza de les manifestacions o opinions que es puguin expressar en els diferents fòrums, xats o tertúlies que es poguessin desenvolupar al seu si, però procurarà en tot moment la correcta utilització d’aquests mecanismes o serveis, i vetllarà pel màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d’expressió emparada per la Constitució, reservant-se en tot cas el dret a denegar o eliminar les intervencions que consideri inconvenients.

Enxampa es compromet i assegura haver adoptat les mesures tècniques, legals i organitzatives per a la seguretat de les comunicacions, ja sigui en matèria de connexions segures com de protecció de dades de caràcter personal. Enxampa no garanteix ni assegura la invulnerabilitat total del sistema de seguretat ni la volatilitat de les comunicacions eximint així de qualsevol responsabilitat.

L’exoneració de responsabilitat prevaldrà quan Enxampa provi que desconeixia aquells virus informàtics o actuacions de tercers o quan coneixent-los actuar amb la diligència deguda o denunciar la situació davant les autoritats competents.

Enxampa no es fa responsable pels danys que puguin produir-se per casos de força major, fortuïts o no imputables a l’empresa. Tant mateix, Enxampa no es fa responsable tampoc pel funcionament inadequat del portal per raons que s’escapen de la seva competència, com ara mal funcionament d’operadors, etc.

7.- PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL DEL LLOC WEB

Enxampa és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les llicències corresponents per a la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, l’aplicació, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades amb el lloc web i la tecnologia associada a aquest, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d’aquest lloc web, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font (contingut), estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre de cap manera sense previ permís escrit i explícit d’Enxampa.

L’usuari es compromet a no suprimir, modificar, plagiar o alterar cap signe distintiu, marca, nom comercial, llegenda, gràfic o logotip. L’usuari accepta que l’accés al portal i als seus continguts no li atorga cap dret sobre la seva propietat, i per la seva alteració o modificació, així com tampoc per la seva explotació, apropiació indeguda, comercialització, ni per dur a terme qualsevol acte de denigració, confusió, aprofitament de la reputació, o qualsevol acte de competència deslleial que infringeixi els drets de propietat industrial i altres drets contemplats per l’ordenament jurídic i la legislació aplicable d’Enxampa ni de les empreses, o tercers que es publicitin al portal.

L’usuari accepta que tant les imatges com textos que remeti a Enxampa seran posats a lliure disposició de la resta d’usuaris del lloc web sense cap limitació.

L’usuari afirma ser l’autèntic titular de les esmentades imatges i es declara únic responsable dels arxius d’usuaris remesos, acceptant les conseqüències del seu enviament al lloc web i de la publicació.

L’usuari afirma i/o garanteix ser amo i/o disposar de tots els drets necessaris per a la publicació dels arxius d’usuari en el lloc web, autoritzant, a Enxampa la seva edició, reproducció, distribució i comunicació pública, així com l’ús i explotació en la forma que estimin convenient, sense cap limitació geogràfica o temporal, sempre d’acord a les finalitats previstes en el lloc web.

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta informació exclusivament per a les seves pròpies necessitats, de consulta o d’ajuda, ja no dur a terme, ni directament ni indirectament cap explotació comercial dels serveis, del contingut, i les fotografies ni de qualsevol altra acció que afecti als drets de propietat industrial o intel·lectual del seu titular ni de les persones ni de terceres empreses que s’exhibeixin o es publicitin al portal.

L’usuari autoritza a Enxampa a cedir imatges i textos, així com qualsevol altra obra cedida a dita empresa, per a la seva utilització individual o com a part de l’anunci o fitxa, en altres suports o llocs webs com a característiques similars, amb l’objectiu d’augmentar la difusió dels anuncis o les fitxes.

L’usuari s’abstindrà de dur a terme actes que atemptin contra la moral, l’orde públic o els bons costums, així com actes que atemptin contra la dignitat, l’honor, la imatge, la intimitat personal o familiar, o que siguin il·lícits o atemptin contra la mortalitat i els bons costums.

La responsabilitat per actuacions prohibides o contràries a la llei, seran exclusivament dels usuaris, comprometent-se a deixar indemne a Enxampa, davant de qualsevol acció judicial o extrajudicial que es porti a terme com a conseqüència dels seus actes. L’usuari es compromet i es fa responsable de dur a terme el seu compliment i a estendre’ls a totes aquelles persones autoritzades per l’usuari per fer ús del seu accés restringit al portal.

L’usuari manifesta que la publicació de les seves imatges i els continguts facilitats per ell s’ha realitzat de forma lliure, consentida i voluntària, en l’àmbit de la seva activitat professional, i que no menyscaben ni vulneren el seu dret a l’honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge.

8.- DURADA, TERMINACIÓ I RESOLUCIÓ

Si bé, la prestació dels serveis del portal i el seu funcionament té, en principi, caràcter indefinit, Enxampa podrà suspendre el seu servei temporalment o donar-lo per finalitzat de forma definitiva en qualsevol moment mitjançant una causa justificada.

Enxampa podrà modificar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquest portal quedant l’usuari subjecte a les noves condicions d’ús que hagin estat publicades en el moment en què accedeixi o utilitzi els serveis del portal.

En cas de resolució unilateral del servei o baixa forçada del portal, Enxampa l’informarà prèviament de les causes de resolució. En aquests casos, Enxampa es compromet a guardar la informació emmagatzemada en el seu servidor durant un període de 10 dies naturals, transcorreguts els quals, procedirà al bloqueig dels mateixos en la forma que preveu la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense que se li pugui exigir cap responsabilitat.

9.- LLEI JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents condicions generals d’ús es regeixen per les Lleis Andorranes i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents del territori andorrà.

Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest portal es substanciarà davant la jurisdicció andorrana, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals d’Andorra, amb expressa renuncia a altres furs i tot els tinguessin i fossin diferents al ressenyat.

10.- NOTIFICACIONS

Enxampa podrà comunicar-se amb el client per mitjà de correu postal al domicili de l’usuari, correu electrònic, trucades telefòniques o per qualsevol altre mitjà públic de difusió sempre que aquesta informació s’hagués posat en coneixement d’Enxampa en la forma deguda. Totes les comunicacions realitzades al client per aquests mitjans es consideraran vàlidament efectuades. Als esmentats efectes, l’usuari manifesta que les dades facilitades són certes, exactes, correctes i veraços, comprometent-se a comunicar a Enxampa qualsevol modificació o canvi en les dades de notificació i de contacte.

Les comunicacions que es facin a Enxampa per part de l’usuari es consideraran eficaços quan es dirigeixin a Enxampa mitjançant correu electrònic a la següent adreça: info@enxampa.ad

11.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

Enxampa no garanteix la disponibilitat, l’accés i/o la continuïtat del funcionament del portal i dels seus serveis. Tampoc serà responsable amb els límits legals, dels danys i prejudicis causats a l’usuari com a conseqüència de la no disponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat de portal i dels seus serveis.

Pel que fa als continguts i serveis de tercers, Enxampa no revisa o controla prèviament, aprova ni fa propis els continguts, productes, serveis, opinions, comunicacions, dades, arxius i qualsevol classe d’informació de tercers recollits al portal, tampoc garanteix que els usuaris del portal utilitzin els continguts o serveis de la mateixa manera d’acord amb la llei, normativa aplicable, ordre públic o les presents condicions d’ús.

Enxampa no pot garantir l’autoria ni la integritat de les fotografies, imatges o continguts aportats pels seus usuaris i en conseqüència no es fa responsable de les possible violacions dels drets que corresponguin als legítims titulars dels continguts que aportin els seus usuaris.

Així mateix, no respondrà dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’ús negligent o malintencionat dels mòbils o comptes de correu electrònic que s’utilitzin per inserir un anunci, modificar-lo o eliminar-lo, i de la mateixa manera no assumirà cap responsabilitat per l’ús posterior que els anunciants puguin fer del número mòbil o adreça de correu electrònic facilitat o utilitzat per l’usuari del portal per posar-se en contacte amb l’anunciant.

Enxampa no es responsabilitza dels continguts bolcats o els actes comesos per altres usuaris. Tampoc es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici com a conseqüència de la presència de virus o altres elements en els continguts i serveis prestats per a tercers. Així mateix, Enxampa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l’ús negligent o malintencionat dels comptes de correu electrònics utilitzades per inserir un anunci o respondre a un anunci.

12.- COOKIES

Enxampa utilitzarà cookies amb la finalitat d’agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat a cada usuari.

Es tracta de petits fitxers la finalitat és recordar les pàgines visitades per facilitar la navegació futura.

Podeu eliminar les galetes seleccionant l’opció que el seu navegador té per defecte. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció del seu navegador.

En algunes ocasions la desactivació de les cookies podria impedir el bon funcionament del lloc web. Com a usuari del portal coneix i sap que les galetes seran dipositades, si escau, per a la finalitat de facilitar la navegació en el servei de la societat de la informació que presta la web, no per a finalitats addicionals, de manera que el consentiment no cal.

Però en cas de dubte, coneix les finalitats, ha rebut deguda explicació sobre que són les galetes i perquè serveixen i dona consentiment a permetre que es dipositin en el seu equip, tenint sempre a disposició, com ja coneix, l’opció del seu navegador per no permetre-les

eliminar-les en qualsevol moment. En cas que no consentí, ha d’abandonar el portal en aquell moment, en cas que continuï navegant entenem que accepta el seu ús.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades que obtenim sobre vostè

Sobre la base de la present Política de Privacitat, es considera «dada personal”: qualsevol informació que t’identifiqui o pugui utilitzar-se per a identificar-te, com per exemple el teu nom, adreça, número de telèfon o adreça de correu electrònic.

Si decideixes proporcionar-nos les teves dades personals, Enxampa podrà disposar dels següents:

  a) Dades personals facilitades voluntàriament per l’usuari:

 • E-mail.
 • Contrasenya
 • Qualsevol dada personals que l’usuari remeti directament a Enxampa.

  Aquestes dades personals són tractats quan interactuis amb Exampa i els nostres representants; quan participis o sol·licitis que se’t consideri per a participar en activitats relacionades amb Enxampa, com a prestacions de serveis o enquestes online sobre els nostres serveis o activitats; quan interactues amb la Plataforma en sol·licitar-te que proporcionis dades personals, tal com es descriu en aquesta Política de Privacitat en inscriure’s en la nostra Plataforma o utilitzar unes certes funcionalitats sense inscriure’s, com participar en els nostres serveis interactius.

   b) Dades personals que el nostre lloc web obté del teu ordinador o dispositiu electrònic:

 • Cookies, per a http://www.ad / i qualssevol altres dominis titularitat de Enxampa relacionats en aquest lloc web.
 • IP

Com utilitzem les dades personals dels usuaris?

Enxampa comunica als usuaris, que les dades personals que ens facilitin i captem seran identificats en el Registre d’Activitats de Tractament titularitat de Enxampa, sent emprats amb el propòsit de:

 • Donar d’alta a un usuari, generant un compte en registrar-se com a usuari de Enxampa.
 • Prestar els nostres serveis, d’acord amb l’Avís Legal i Condicions Generals d’Enxampa o les que es puguin establir en un futur amb cadascun dels usuaris.
 • Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre (ex. sol·licitud d’ocupació, opcionals en perfil de compte, activació d’alertes personalitzades).
 • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que puguin realitzar els usuaris.
 • En el cas que l’usuari hagi marcat la corresponent casella a tals efectes, mantenir-te informat a través de l’enviament de notificacions/newsletters per email i / o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals versarà principalment sobre els nostres serveis, activitats, projectes, actualitzacions i noves característiques del lloc web o aplicació.
 • En el cas que l’usuari hagi marcat la corresponent casella a tals efectes, mantenir-te informat a través de l’enviament de notificacions per email i / o altres mitjans electrònics, el contingut de les quals versarà principalment sobre els serveis i productes dels nostres partners, relatives als sectors automobilístics, de lloguer de vehicles, inmobiliaria. El contingut de les citades notificacions serà seleccionat a cada moment per Enxampa i remesos a tu directament per nosaltres.
 • En el cas que l’usuari hagi marcat les corresponents caselles a tals efectes, remetre-li notificacions push relatives als nostres serveis i productes.
 • En el cas que l’hagi acceptat expressament en els formularis habilitats a tals efectes, per a remetre’ls-hi als nostres clients, a fi de que aquests els puguin remetre ofertes relacionades amb els seus productes o serveis.

  En relació a la IP, està serà recaptada la seva adreça IP, serà usada per a comprovar l’origen del missatge a fi de detectar possibles irregularitats (per exemple: parts oposades del mateix cas escriuen a Enxampa des de la mateixa IP).

Per què tractem les seves dades personals?

Enxampa pot tractar les seves dades personals basant-se en qualsevol de les següents bases legals: (A) fins comercials legítims; (B) segons sigui necessari per al compliment d’un contracte del qual vostè sigui part; (C) quan sigui necessari per a complir amb les obligacions legals i reglamentàries que hagi d’aplicar Enxampa i (D) quan hagi donat el seu consentiment.

 • Fins comercials legítims de Enxampa
  • Activitats professionals de Enxampa.
  • Promoció i avaluació dels serveis de Enxampa
 • Activitats de tractament
  • Interacció amb el personal de Enxampa.
  • Resposta a sol·licituds d’informació tècnica i operativa de la Plataforma, així com relacionades amb els serveis oferts per Enxampa.
  • Identificar-li i contactar-li com a usuari.
 • Gestionar i complir amb el seu contracte
  • Per a gestionar la seva subscripció en virtut a l’Avís Legal en la nostra Plataforma o qualsevol altre document subscrit per l’usuari.
 • Complir amb les obligacions legals i reguladores
  • Qualsevol que els siguin aplicable i en vigor a cada moment.
 • Consentiment
  • Prestat pel propi usuari per a la captació i tractament de les seves dades personals.
  • Transparència si no hi ha normativa local.

Cookies

L’Aplicació i el nostre lloc web pot utilitzar cookies per a diferenciar-li d’altres usuaris. Això ens ajuda a proporcionar-li una bona experiència quan utilitza l’Aplicació o el nostre lloc web, i també ens permet millorar-los.

Les cookies s’utilitzen per a:

 • Mesurar l’ús que li dónes a la web perquè pugui ser actualitzada i millorada basada en les teves necessitats.
 • Recordar les notificacions que has vist per a no ensenyar-te-les de nou.

MàrquetingSempre que vostè hagi donat el seu consentiment, o si tenim una raó justificada per a fer-ho (i sempre que ens ho permetin les lleis), utilitzarem les seves dades per a donar-li a conèixer altres productes i serveis que puguin ser del seu interès; a aquest efecte, és possible que contactem amb vostè per correu electrònic o via notificacions push.

Pot deshabilitar les comunicacions comercials des del seu perfil o contactant-nos a info@enxampa.ad

Conservació de les seves dades

Ens limitarem a conservar la informació relativa a vostè estrictament el temps necessari. La informació que obtinguem serà conservada durant el període necessari a l’efecte de les finalitats previstes en la secció anterior ‘Ús de la meva informació’, en defensa dels legítims interessos d’Enxampa o durant el període que estableixin expressament les lleis i reglaments aplicables, com la conservació de dades per a finalitats reguladores.Per a establir els oportuns terminis de conservació, tindrem en compte, entre altres, els següents factors: les nostres obligacions contractuals i els nostres drets en relació amb aquestes dades; les obligacions legals establertes en la legislació vigent que ens obliguin a conservar aquesta informació durant un cert termini; les limitacions que estableixin les lleis aplicables; els nostres motius justificats per al tractament, sense perjudici de la nostra obligació de realitzar les degudes anàlisis de proporcionalitat (remetem a la secció anterior ‘Ús de les seves dades’); les (possibles) disputes; i les directrius emanades de les autoritats competents en matèria de protecció de dades.

En qualsevol cas, eliminarem de manera segura la seva informació quan ja no la necessitem per a les finalitats per als quals la vam obtenir.

Revelació de les seves dades

La informació que obtenim sobre vostè es transferirà als nostres servidors i quedarà emmagatzemada en aquests; aquests servidors es troben a la Unió Europea. Actuem amb total responsabilitat i transparència sobre qui més compartim aquesta informació.

Intercanvi de dades amb tercers.

Intercanviem dades sobre vostè amb tercers proveïdors de serveis. Aquests són els tipus de tercers proveïdors de serveis amb els quals compartim la informació relativa a vostè:

Proveïdors de serveis de pagaments perquè puguin prestar-nos els seus serveis, per exemple, quan tracten informació com a pagaments a través de targetes de crèdit, quan li presten serveis de suport directament a vostè o quan fan comprovacions d’antecedents de frau per a nosaltres; Proveïdors de serveis informàtics (inclosos proveïdors de serveis en el núvol) per a emmagatzematge i anàlisi de dades; Tercers associats per a serveis d’atenció al client: que ens ajudaran a resoldre qualsevol problema que pugui sorgir amb els nostres serveis; i Tercers associats per a màrqueting i publicitat: perquè s’assegurin que vostè rep la publicitat que més li interessi i per a enviar-li màrqueting electrònic en nom d’Enxampa.Enxampa adoptarà totes les mesures necessàries per a garantir que les seves dades es processen de manera segura i d’acord amb aquesta política, en aquells casos en què es transfereixin a tercers.

Si la nostra societat emprèn una joint venture, adquireix o és venuda, o es fusiona amb una altra societat, és possible que transferim o revelem informació sobre vostè a aquesta empresa, als nostres nous socis comercials o propietaris i/o als seus assessors.

També estarem facultats per a compartir la seva informació:

Si existeix per a Enxampa l’obligació de revelar o compartir la seva informació per a complir amb requisits legals o reguladors. Això inclou aquells casos en què estiguem obligats legalment a respondre a sol·licituds d’informació de la policia o a intercanviar informació amb altres empreses o organitzacions per a finalitats de prevenció d’i/o protecció enfront de conductes fraudulentes; amb la finalitat de complir i fer complir les condicions contractuals subscrites amb vostè i qualsevol altre contracte; per a protegir els drets de Enxampa, dels nostres restaurants associats, repartidors i altres persones, la qual cosa inclou la prevenció del frau; i amb uns altres tercers sempre que, en la nostra opinió, això sigui raonablement necessari per a detectar o impedir la comissió de delictes, per exemple, amb la policia.

Seguretat

Comptem amb unes polítiques sòlides i amb la millor tecnologia per a garantir en tot moment que la informació que obtenim sobre vostè compta amb la deguda protecció.
Adoptem les mesures necessàries encaminades a protegir la seva informació de tot accés no autoritzat i/o enfront de tractaments il·legítims, pèrdua, destrucció o danys accidentals.
Si vostè tria una contrasenya per a accedir a certes seccions de les plataforma, tingui en compte que és vostè l’únic responsable de mantenir-la en secret. Li recomanem que s’abstingui de compartir la seva informació sobre contrasenyes amb altres persones.

La transmissió d’informació a través d’Internet no és segura al 100%. Encara que adoptem mesures per a protegir la seva informació, no podem garantir plenament la seguretat de les dades que es transmeten a la plataforma; aquestes transmissions són sota el seu propi risc i responsabilitat. Una vegada rebem informació seva, aplicarem procediments i mesures de seguretat estrictes per a tractar d’impedir tot accés no autoritzat.

Canvis en aquesta Política de Privacitat

Sempre que introduïm canvis en la nostra política de protecció de dades, aquests apareixeran en la plataforma i, en el seu cas, els hi notificarem, per exemple, per correu electrònic o mitjançant notificació automàtica.

La present política actualitzada per última vegada el: 16/07/2020

Els seus drets

D’acord amb la legislació en matèria de protecció de dades, li emparen una sèrie de drets en relació amb la informació que posseïm sobre vostè. Dret d’accés. Té dret a obtenir accés a la seva informació (si l’estem tractant). Gràcies a aquest accés vostè podrà, per exemple, comprovar que estem utilitzant la seva informació de manera conforme amb la legislació en matèria de protecció de dades. Si desitja accedir a la informació que tenim sobre vostè, posi’s en contacte amb nosaltres.

Dret de rectificació. Té dret al fet que la informació que tenim sobre vostè sigui corregida si és inexacta o incompleta. Pot demanar-nos que rectifiquem qualsevol error en la informació que tenim sobre vostè simplement contactant amb nosaltres. Dret de supressió. És el dret que li permet sol·licitar la supressió o eliminació de la informació que tenim sobre vostè, contacti amb nosaltres si desitja executar aquesta supressió d’informació. Aquest dret no és absolut i només és exercitable en determinades circumstàncies.

Dret de limitació del tractament. Té dret a bloquejar o a suprimir qualsevol ús futur de la seva informació. Quan es donen aquestes limitacions al tractament, Enxampa podrà continuar conservant-la, però sense donar-li cap ús. Dret a la portabilitat de les dades. Té dret a obtenir la seva informació personal en un suport accessible i transferible que li permeti reutilitzar-la per a les seves pròpies finalitats i amb diferents proveïdors de serveis. No obstant això, no és un dret general, i compta amb excepcions. Per a saber més, posi’s en contacte amb nosaltres.

Dret a formular queixes. Té dret a formular les oportunes queixes davant la seva autoritat nacional de protecció de dades sobre la manera en què gestionem o processem la informació relativa a vostè. (Veure apartat Queixes) Dret a revocar el seu consentiment. Si vostè ha donat a Enxampa el seu consentiment per a alguna gestió relativa a la seva informació té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Pot fer-ho simplement contactant amb nosaltres. Tingui en compte que la revocació del consentiment no implicarà que hàgim fet un ús il·legítim de les seves dades durant el temps en què aquest consentiment hagués estat aparent.

Dret d’oposició al tractament. Té dret a oposar-se a certs tipus de tractament, inclòs el tractament per a màrqueting directe i per a l’elaboració de perfils. Per a manifestar-nos la seva oposició, canviï les seves preferències de màrqueting en el seu perfil o desactivi l’ús de cookies.

Contacte

Agraïm rebre preguntes, comentaris i sol·licituds en relació amb la present política de privacitat, i les mateixes se’ns han d’enviar mitjançant correu electrònic dirigit info@enxampa.ad.

Llei aplicable i jurisdicció

La present Política de Privacitat es regirà pel dret Andorrà comú.

Els jutjats i tribunals de l’Andorra la Vella, amb renúncia exclusiva al fur propi si correspongués, tindran jurisdicció exclusiva sobre qualsevol reclamació derivada de, o relacionada amb la present Política de Privacitat.

 

 

 

Aquest text s’ha actualitzat per darrer cop el dia 11/11/2021.